Absolwenci na europejskim rynku pracy

7.11.2018

W dniu 29 października 2018r. odbyło się spotkanie uczestników projektu Absolwenci na europejskim rynku pracy z uczniami Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach oraz Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Omówione zostały założenia projektu - Firma Kolbus – jej historia, stan obecny, partnerzy i produkty (firma, w której realizowane były staże) oraz Projekt Absolwenci na europejskim rynku pracy oczami uczestników . Uczestnicy projektu odpowiadali na pytania uczniów i zachęcali ich do udziału w projektach mobilności podkreślając,  że jest to okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku międzynarodowym, poznania kultury innego kraju oraz podniesienia kompetencji zawodowych i społecznych. Uczestnicy projektu podkreślali wielokrotnie, że staż w zagranicznym przedsiębiorstwie dał im możliwość  sprawdzenia wiedzy i umiejętności nabytych w szkole i na warsztatach szkolnych  w prawdziwych  warunkach pracy.

Projekt Absolwenci na europejskim rynku pracy realizowany w ramach programu Erasmus+ zakładał realizację 11-miesięcznych staży absolwenckich w niemieckiej firmie Kolbus. Uczestnikami projektu byli absolwenci ZSPM, którzy po zakończonym stażu mieli zagwarantowane miejsca pracy w firmie Introzap, wyłącznego przedstawiciela  firmy Kolbus w Polsce.

Projekt realizowany był przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach, Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach we współpracy z firmą Kolbus GmbH & Co KG oraz jej wyłącznym polskim przedstawicielem – firmą Introzap Sp. z o.o.