Projekt Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy

11.03.2019

W nowym roku szkolnym ruszamy z kolejnym projektem Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy WND-RPSL.11.02.03-24-0306/18-001

 

Projekt skierowany jest do młodzieży uczącej się w Technikum Lotniczym ZDZ w Katowicach. Celem projektu jest lepsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.  Uczniowie w ramach projektu poszerzą swoje kompetencje zawodowe w trakcie realizacji płatnych staży zawodowych w zakładach pracy, licznych kursów kwalifikacyjnych i szkoleń. Ponadto w ramach projektu unowocześnimy naszą bazę dydaktyczną zarówno w szkole jak i we współpracujących ze szkołą firmach.

Termin realizacji projektu od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 r. Wartość projektu 1576 488,00 (milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) . Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów. „Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy.”

Proponowane bezpłatne kursy w ramach projektu „Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy”:

Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych CPC w transporcie rzeczy

Kurs kierowcy-operatora wózków jezdniowych 

Kurs obsługi towarów niebezpiecznych 

Kurs teoretyczny do licencji pilota samolotowego 

Kurs SEP

Kurs informatyczny 

Kurs programowania sterowników PLC

Kurs programowania obrabiarek CNC

Kurs programowania zautomatyzowanych urządzeń kroczących 

Kurs AutoCAD

Kurs drukarek 3D

Kurs nauki jazdy 

oraz 

Szkolenie z obługi bezzałogowych statków powietrznych